Odvlhčovače Brno, odvlhčování a vysoušení pro stavebnictví, průmysl a domácnost

Absolutně suchý vzduch se ve volné přírodě nevyskytuje a vždy obsahuje určité množství vodní páry ve formě přehřáté až syté páry, nebo mlhy. Snížit relativní vlhkost v prostoru můžeme několika způsoby: ohřevem, větráním a odvlhčením. Odvlhčením snižujeme absolutní vlhkost v prostoru. Dalším důležitým kritériem odvlhčování je vydatnost vysoušení, protože ne vždy je žádoucí prostor vysušit rychle a intenzivně.

Strojní odvlhčování kondenzací a adsorpcí

Strojní odvlhčování kondenzací a adsorpcí je mnohem účinnější, úspornější a celkově efektivnější než snižování vlhkosti ohřevem, zahříváním, přirozeným nebo nuceným odvětráváním daného prostoru. Výhodou kondenzačních kompresorových odvlhčovačů je, že při jejich činnosti nedochází k tepelným ztrátám v prostoru, ale prostor naopak ohřívají tepelnou energií získanou z elektrického příkonu zařízení a uvolněním vázaného výparného tepla při kondenzaci vzdušné vlhkosti. Zkondenzovaná vlhkost je jímána do sběrné nádoby, která musí být oddělaná od vysoušeného prostoru, vyjma bazénových odvlhčovačů, kde je vzniklý kondenzát s akumulovanou tepelnou energií z kondenzátoru kompresoru vracen zpět do bazénu.

Kondenzační kompresorové odvlhčovače

Kondenzační kompresorový vysoušeč je z pohledu principu funkce v podstatě klimatizačním systémem, respektive mobilním klimatizačním systémem umístěným ve vysoušeném prostoru. Od klimatizačních systémů se odvlhčovače odlišují jinak nastavenými provozními parametry. Na výparníku odvlhčovače dochází cíleně k masivnější kondenzaci vzdušné vlhkosti a kondenzační teplo včetně kompresního tepla z příkonu kompresoru je vraceno zpět do vysoušeného prostoru. Jak vyplývá z názvu, jedná se o kompresorový parní okruh. Chladicí okruh je sestavený z výparníku, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu včetně ventilátorů. Pracovní rozsah kondenzačního kompresorového odvlhčovače se podle specifikace zařízení pohybuje v rozsahu teplot 0 °C až 30 °C a relativní vlhkosti 40 až 80 %.

Činnost odvlhčovače

Nasávaný vlhký vzduch prochází přes výparník s nízkou povrchovou teplotou, kde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Takto vysušený a ochlazený vzduch následně prostupuje přes horký kondenzátor kompresoru, kde je zpětně ohříván a vypouštěn zpět do prostoru. Zkondenzovaná vzdušná vlhkost je jímána do zásobníku nebo dále čerpadlem odváděna mimo vysoušený prostor. Stálou cirkulací vzduchu přes odvlhčovač se kontinuálně snižuje absolutní vlhkost vzduchu. S klesající vlhkostí a teplotou ve vysoušeném prostoru se celkově snižuje účinnost kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu výparníku a v případě nízké okolní teploty může na výparníku odvlhčovače docházet k tvorbě námrazy a ledu, který výrazně omezuje kondenzaci a je nežádoucí. Tvorbu námrazy omezuje provozní režim odtávání a může být aktivován od teploty výparníku, provozního tlaku nebo časového intervalu.

Adsorpční odvlhčovače

Adsorpční odvlhčovače pracují na zcela odlišném principu než kondenzační kompresorové odvlhčovače. Předností adsorpčních odvlhčovačů je vysoká výkonnost i při nízkých okolních teplotách a nízké relativní vlhkosti. Adsorpce vlhkosti na hygroskopickou látku probíhá bez ohledu na teplotu vzduchu. Nevýhodou je omezená životnost adsorpčního materiálu a spotřeba elektrické energie na jeho regeneraci. Adsorpční princip využívá adsorpční vlastnosti určitých materiálů. Základem zařízení je pomaluběžný otáčející se sorpční rotor obsahující látku, která na sebe váže vzdušnou vlhkost. Větší část plochy rotoru je určena pro jímání vlhkosti, menší plocha pro regeneraci materiálu vysoušením horkým vzduchem. Proces odvlhčování a regenerace rotoru je souběžný a kontinuální. Odebraná vlhkost musí být odváděna mimo vysoušený prostor. Dosažená relativní vlhkost se pohybuje na hodnotě cca 20 %.

Komponenty adsorpčního odvlhčovače

Adsorpční odvlhčovač je sestaven z následujících komponent:

  • adsorpční rotor,
  • pohon rotoru,
  • topné prvky pro regeneraci rotoru, ventilátorů, systému regulace a řízení.

Podpůrné přístroje pro odvlhčování a vysoušení

Pro urychlení a zkrácení procesu vysoušení se používají podpůrné přístroje. Jedná se především o ventilátorové soustavy a distribuční potrubí pro intenzivnější odvětrávání a cirkulaci vzduchu.